توضیحات پروژه

در این پروژه چالس اصلی زمان کم برای ساخت بود. در اوایل تیر ماه پروژه به این گروه تحویل داده شد تا باز گشایی مدارس آنها نیاز به تکمیل این مدرسه داشته اند و ر حدود ۱۵۰۰ متر مربع بنا را باید تکمیل شده تحویل میشده است. اما دیگر چالش این پروژه لرزه های حرکت دانش آموزان بوده است و که این نیز در ساخت لحاظ شده است.