توضیحات پروژه

چالش این پروژه متراژ دهنه های بزرگ آن بوده است که در حدود …