توضیحات پروژه

این سازه به دلیل استفاده از ورق های گالوانیزه یکی از بهترین سازه ها برای فضا های درمانی تلقی مشود. دیگر آن که این به دلیل سرعت اجرا و اهمیت سرعت در ساخت فضا های درمانی این سازه برای این پروژه بسیار مناسب بود. از طرفی دیگر در ساخت فضاهای درمانی اگر از مصالح سنتی استفاده گردد محیط اطراف را آلوده میکند که خود این بسیار مضر است. ولی این سازه بدون هیچ آلودگی محیطی بنا میشود.