توضیحات پروژه

این پروژه واقع در یکی از سوله های تولیدی این کارخانه بنا شده است و در ابتدا پایه هایی زیر آن ساخته شد تا از فضای مفید سوله استفاده نکنیم و در نیم طبقه ی بالا این سازه را بنا نهادیم. و با پنجره هایی بزرگ، مدیران میتوانند به راحتی به کارگاه نظارت دارند. همچینین در این فضا به دلیل عایق صدا بودن این سازه مدیران به راحتی میتوانند به فعالیت خود بدون مزاحمت بپردازند.